Toiminta

Hankkeen tavoitteet

  1. Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelu ja pilotointi
  2. Tiivis työelämäyhteys koulutusmallissa
  3. Yhteistyö eri ammattikorkeakoulujen kanssa
  4. Tutkintokoulutusmallin jatkuva kehittäminen hankkeen ajan
  5. Näkyvyyden saaminen ja koulutusmallin levittäminen valtakunnalliseen käyttöön

Kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen suunnittelu ja pilotointi on ensimmäinen ja suurin hankkeen tavoitteista. Tähän liittyviä toimenpiteitä on useita. Hankkeessa hyödynnetään tutkittua tietoa sekä jo olemassa olevia hyviä käytänteitä niin koulutusmallin suunnittelussa kuin itse toteutuksessa. Yhtenä toimenpiteenä tähän liittyy myös haku- ja valintaprosessin kehittäminen sekä toteutus, samoin kuin S2-opetuksen integroiminen osaksi kaikkia hoitotyön opintoja. Opiskelijat tarvitsevat tukea, ohjausta sekä apua korkeakouluyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen. Tuen ja ohjauksen tarve pyritään huomioimaan tutkintokoulutusmallin suunnittelussa ja pilotoinnissa.

Hankkeen tarkoituksena on, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, koulutuksen suunnitteluvaiheesta lähtien. Yhteistyökumppaneita tarvitaan ennen kaikkea kliinisen harjoittelun mahdollistumiseksi. Toimenpiteinä ovat harjoittelupolun ja uraohjausmallin luominen sekä työelämämentorien koulutus ja hyödyntäminen.

Tavoitteena on työskennellä yhdessä eri ammattikorkeakoulujen kanssa ja luoda yhtenäinen kansallinen tutkintokoulutusmalli. Jokaisen ammattikorkeakoulun osaamista ja asiantuntijuutta huomioidaan niin suunnittelussa kuin toteutuksessa huomioiden heidän kiinnostuksensa sekä maantieteellinen sijainti. Webinaareilla ja yhteisillä työskentelyalustoilla pyritään avoimeen viestintään ja yhteistyöhön.

Tutkintokoulutusmallia kehitetään jatkuvasti hankkeen ajan. Hankkeelle pyritään saamaan näkyvyyttä ja levittämään koulutusmallia valtakunnalliseen käyttöön. Tähän pyritään yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa sekä avoimella viestinnällä hankkeesta. Hankkeessa on tavoitteena luoda kustannustehokas tutkintomalli, jota on mahdollista levittää käyttöön laajemminkin.

Aikataulu

Vuoden 2021 aikana aloitettiin hankkeen suunnittelu ja jaettiin toiminnot koko hankkeen toimintakauden ajalle. Hankkeen verkoston rakentaminen ja hyvien käytänteiden jakaminen käynnistyi heti hankkeen alussa yhteisellä Kick Off- tapahtumalla ammattikorkeakoulujen kesken. Tarkoituksena on pitää webinaareja säännöllisin väliajoin ja mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistuminen hankkeen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuoden 2021 aikana suunnitellaan pilottiryhmän sisäänottoa, opetussuunnitelmaa sekä koulutuksen toteutustapoja. Yhteishaku koulutukseen on syksyn 2021 aikana, jolloin ensimmäiset opiskelijat valitaan. Tämä tarkoittaa, että kevät 2021 on työntäyteinen opiskelijavalintaan liittyvien järjestelyjen vuoksi. Sisäänoton suunnitteluun sisältyy koulutuskuvauksen laadinta, valintakriteerien muodostaminen sekä varsinaisen valintakokeen suunnittelu. Suunnittelua ja ideointia tehdään yhteistyössä niin eri AMK:ien kuin työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Jotta tammikuussa 2022 päästään aloittamaan pilottiryhmien kanssa niin TAMK:ssa kuin Metropoliassa, se vaatii uudenlaisten toiminnallisten toteutustapojen ja opetusmateriaalien luomista, joissa on integroitu S2-opetus läpi koko hoitotyön opintojen. Opintojen toteuttaminen yhteisopetuksella ja kustannustehokkaan toiminnan suunnittelu vaativat opetussuunnitelmien syvällistä tarkastelua ja muokkausta.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään koko hankkeen ajan. Apuna ja tukena hankkeelle toimii asiantunteva ohjausryhmä, joka aloittaa toimintansa kevään 2021 aikana. Opiskelijoiden kielellistä edistymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan, jotta voidaan varhaisessa vaiheessa huomioida mahdollinen lisätuen tarve. Pilottiryhmät aloittavat tammikuussa 2022 ja seuraavien vuosien toiminta tarkentuu pilottiryhmien opintojen edistyessä. Yhteistyön voimalla ja suurella innostuksella jatkamme kohti seuraavia vaiheita.