TOKASALAISTEN KEVÄÄN 2023 KUULUMISIA 

Tokasalaisten kevät on ollut kiireinen! Nyt on hyvä hetki summata, mitä kaikkea onkaan saatu aikaan! 

Uudet TOKASA-ryhmät aloittivat opintonsa tammikuussa sekä Metropoliassa, että TAMKissa. Syksyllä verkon kautta pidetyissä valintakokeissa ryhmiin valikoitui isot ryhmä opiskelijoita (Metropoliassa lähes 40 ja Tamkissa yli 30 opiskelijaa) ympäri maailmaa. Osalla opiskelijoista oli vaikeuksia saada maahantuloon vaadittavat dokumentit, kuten viisumit, järjestettyä ja he aloittivat opintonsa etänä liittyen ryhmän mukaan myöhemmin keväällä. Ryhmien opetuksessa on hyödynnetty edellisen vuoden kokemuksia ja tutkimustuloksia. Opetusta on järjestetty tiiviissä yhteistyössä hoitotyön opettajien ja suomen kielen opettajien kanssa. Suomen kielen kurssien lisäksi suomen kieltä on integroitu jokaisen opintojakson opetukseen. Kevätlukukauden päätteeksi Metropolian TOKASA-ryhmä lähti ensimmäiseen kliiniseen harjoitteluun, viikon tutustumisharjoitteluun seniorikeskuksiin. Tamkin opiskelijoista osa teki ensimmäisen harjoittelun loppukevään tai kesän aikana, osa tekee harjoittelun syksyllä. Tampereella ensimmäinen ohjattu kliininen harjoittelu aidossa hoivaympäristössä on neljän viikon mittainen, kuten jatkossa myös muut ohjatut harjoittelut. 

Ensimmäiset tammikuussa 2022 aloittaneet TOKASA-ryhmät jatkoivat opintojaan opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Metropolian opiskelijat opiskelivat sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyötä sekä perioperatiivista hoitotyötä. He tekivät keväällä kliinistä harjoittelua yhteensä 10 viikkoa HUS Vatsakeskuksen eri yksiköissä Jorvin, Meilahden ja Peijaksen sairaaloissa. Kevään aikana monilla opiskelijoilla tapahtui merkittävää edistymistä suomen kielen osaamisen suhteen. Kevätlukukausi huipentui opintomatkaan Tallinnan Terveydenhoitoalan Korkeakouluun. Tallinnassa vietettiin kaksi työntäyteistä päivää verkostoituen ja osallistuen muun muassa simulaatio-opetukseen ja tutustuen länsi-Tallinnan keskussairaalaan. 

TAMKissa ensimmäisessä pilottiryhmässä, 22TOKASAssa tapahtui vuoden aikana vähän liikehdintää. Ryhmään tuli vuoden aikana kaksi uutta opiskelijaa siirto-opiskelijoina, yksi lähti ainakin joksikin aikaa Suomen ulkopuolelle töihin, ja yksi siirtyi Metropoliaan opiskelemaan. 22TOKASAn opiskelijoiden yhteishenki säilyi yhä hyvänä, suomen kieltä osattiin opettajan mielestä jo oikein hyvin, ja hoitotyön aineissa lisää osaamista saatiin kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön alueilta. Myös suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja ohjausosaamiseen perehdyttiin syvällisemmin. Keväällä ryhmäläiset olivat kahdessa neljän viikon pituisessa harjoittelussa, loppukeväällä osa myös erityissairaanhoidon yksiköissä. Ohjauskielenä monella oli pitkälti suomen kieli, englannin toimiessa vain apu- ja tukikielenä.  

Tiivis työelämäyhteistyö jatkui 

TOKASA-koulutusta on alusta alkaen toteutettu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Sairaanhoitajan koulutuksesta merkittävä osa on kliinistä harjoittelua eri hoitotyön ympäristöissä.  TOKASA-hankkeen ohjausryhmässä on mukana useita työelämän edustajia. Harjoittelupaikkojen saatavuus on iso ongelma koko maassa, mikä korostuu erityisesti, kun ohjauskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Osaajapula terveysalalla on suuri ja isot työnantajatkin kärsivät tällä hetkellä rekrytointivaikeuksista. Myös työnantajapuolella on tarve yhteistyölle, kielituelle ja yhteisille perehdytysohjelmille. TOKASA-hankkeen puitteissa on ollut mahdollista kehittää tällaista yhteistyötä. Käytännön esimerkkejä toteutuneesta työelämäyhteistyöstä ovat muun muassa: 

 • Opettajien vierailut työpaikoilla, osastotunneilla ja kokouksissa 
 • Harjoittelun ohjaajien vierailut oppilaitoksissa 
 • Ohjaajien ja opiskelijoiden mahdollisuus tavata toisiaan ennen harjoittelun alkua 
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuuskoulutuksen harjoittelun ohjaajille 
 • Englannin kielen koulutusta harjoittelun ohjaajille 
 • Videot  ja muu perehdytysmateriaali ohjauksen tukimateriaalina 
 • S2-opettaja mukana harjoittelun ohjauksessa ja tukemassa niin ohjaajia kuin opiskelijoitakin 
 • Kielisopimus ohjaajan ja opiskelijan tukena 
 • Yhteistyöpalaverit työelämän edustajien kanssa tulevaisuutta suunnitellen 

Opettaja-lehti kirjoitti maaliskuun 2023 numerossa TOKASA-koulutuksesta ja HUS Vatsakeskuksen kanssa tehdystä työelämäyhteistyöstä. Ilahduttava tieto on myös se, että TOKASA-hankkeessa tehdyt koulutusvideot ovat laajalti käytössä HUS Vatsakeskuksen perehdytysohjelmassa ja harjoittelun ohjauksessa. Koulutusvideoista olemme saaneet myös muualta palautetta, että ne on löydetty ja koettu hyödyllisenä tukena ohjaajien kieli- ja kulttuuritietoisuutta lisäämässä. Sairaanhoitaja-lehden ensimmäisen numeron (1/2023) artikkelissa Ammattitaitoa vai kielitaitoa? pohdittiin työnantajan todellisten tai oletettujen kielivaatimusten vaikutusta kansainvälisen, Suomessa tutkinnon opiskelleen kansainvälisen sairaanhoitajan työllistymisessä. Myös TAMKin TOKASA-ryhmän opettajatuutori Virva Vasaria haastateltiin mm. kielenoppimisen ja harjoittelukokemusten näkökulmasta. 

Toukokuussa 2023 järjestettiin TOKASA-hankkeen webinaari, jossa esiteltiin kliiniseen harjoitteluun liittyviä tutkimustuloksia sekä kuultiin opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kokemuksia TOKASA-opiskelijoiden harjoittelusta. Kliiniseen harjoitteluun liittyvät tutkimustulokset julkaistaan tieteellisenä artikkelina myöhemmin tänä vuonna ja tuloksia voi tulla myös kuulemaan RENE (Research in nursing education) -symposiumiin lokakuussa 2023. Lisäksi tutkimustuloksia esitellään Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa 22.9.2023. 

TOKASA-mallia työstettiin intensiivisesti 

Yksi TOKASA-hankkeen tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa malli kaksikielisestä korkeakoulutuksesta, jossa suomen kielen opinnot integroituvat substanssiopintoihin. Koulutusmallin tavoitteena on hyödynnettävyys myös muissa amk-koulutuksissa. Mallin suunnittelu ja kehittäminen alkoi heti koulutuksen suunnittelun käynnistyttyä, ja jatkui ensimmäisten ryhmien koulutuksesta saatujen kokemusten pohjata. Systemaattinen työstäminen aloitettiin loppuvuonna 2022 pidetyllä työpajalla, jossa määriteltiin yhdessä mallin perusteita. Tämän jälkeen työskentely jatkui pienryhmissä Metropolian ja TAMKin asiantuntijoiden kesken. Mallissa on hyödynnetty TOKASA-hankkeessa tehdyn arviointitutkimuksen tuloksia sekä muita projektiryhmässä havaittuja hyviä käytänteitä ja suosituksia. TOKASA-koulutusmalli on luonteeltaan dynaaminen ja se kehittyy vielä hankkeen aikana. Hanna Repo Jamal ja Päivi Vartiainen esittelivät TOKASA-koulutusmallin ensimmäistä versiota Korkeakoulujen KV-kevätpäivillä Aalto-yliopistossa toukokuussa 2023. 

Malli koostuu seuraavista elementeistä: 

 • Koulutuksen markkinointi ja valintakoe 
 • Kielitaitotason arviointi ja kielipolut 
 • Substanssin opetuksen pedagogiset ratkaisut 
 • S2-integraatio 
 • Työharjoittelu 
 • Työelämäyhteistyö 
 • Ohjaus, integraatio ja sosiaalinen tuki 
 • Suositukset, edelleen kehitettävää 

TOKASA-koulutusmalli julkaistaan syyskuussa 2023 hankkeen verkkosivuilla. Syksyn webinaarissa 7.11.2023 käsitellään mallia tarkemmin. Sanna Laiho ja Hanna Repo Jamal esittelevät TOKASA-koulutusmallia myös Sairaanhoitajapäivillä Helsingin Messukeskuksessa 22.9.2023.  

Kevään aikana on myös käyty alustavia keskusteluja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa TOKASA-mallin hyödyntämisestä eri koulutusohjelmissa. Jatkamme mielellämme keskusteluita kaikkien kiinnostuneiden kesken ja tarjoamme tukea koulutusmallin suunnitteluun ja implementointiin. Muutamien ammattikorkeakoulujen Nursing –koulutuksen opettajien kanssa on jo sovittu yhteistyötapaamisista syksylle. 

Metropolia amk:n Hanna Repo Jamal jatkaa projektipäällikkönä väistyvän projektipäällikkö Päivi Rimpiojan tilalla 1.8.2023 alkaen.   

Hankkeessa alusta alkaen mukana ollut, mittavan uran maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa tehnyt Päivi Rimpioja jää eläkkeelle syksyllä 2023. Päivi on tehnyt kehittämistyötä niin TOKASAssa kuin lukuisissa muissakin hankkeissa. Päivin sydämen asia on kehittää maahan muuttaneiden opiskelijoiden ja jo valmiiden hoitajien koulutusta, pätevöitymismahdollisuuksia ja urapolkuja. Päivi toimii 2022 aloittaneen ryhmän uraohjaajana. Hän on toiminut asiantuntijana niin Valviran kuin ministeriöidenkin suuntaan. Häntä kuultiin juuri MTV3:n tekemässä haastattelussa. Myös hankkeen suunnitteluvaiheessa, keväällä 2021 Päivi oli mukana TAMKin toimijoiden kanssa Ylen tekemässä jutussa. Haluamme jo tässä vaiheessa sydämellisesti kiittää Päiviä ja haikein mielen toivotella hyviä eläkepäiviä! Hankkeessa pitkään mukana ollut Hanna Repo Jamal jatkaa Metropolian projektipäällikkönä 1.8.2023 alkaen. TAMKin päässä ei tapahdu muutoksia, vaan hoitotyön lehtori, englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen tutkintovastaava Sanna Laiho jatkaa projektipäällikkönä myös syksyllä, ja opettajatuutorina jatkaa molempien ryhmien kanssa hoitotyön lehtori Virva Vasari. Virvan ja 22TOKASA pilottiryhmän viime syksyn kuulumisista voi lukea lisää Tunin ajankohtaista artikkelista. 

Näiden sanojen myötä haluamme toivottaa kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää! 

Hanna Repo Jamal, Päivi Rimpioja ja Sanna Laiho