Esittely

Hankkeen tausta

Suomessa työikäinen väestö eläköityy ja uuden väestön syntyvyys ei ole niin suuri, että tulevaisuudessa saataisiin työntekijöiden määrä riittämään. Tämä näkyy myös terveydenhuollon ammattilaisten riittämättömyydessä Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost-toimenpideohjelman myötä pyritään saamaan Suomeen osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista ja luomaan toimivia koulutusmalleja, joissa huomioidaan substanssin lisäksi suomen kielen osaaminen. Toiminnallinen kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) on yksi Talent boostin rahoittamista hankkeista, joilla pyritään paikkaamaan tulevaisuuden sairaanhoitajien vajetta. 

Tavoite ja tehtävät

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija valmistuu sairaanhoitajaksi, jolla on valmiudet työskennellä suomen kielellä suomalaisessa terveydenhuollossa. Opetus toteutuu toiminnallisesti kaksikielisenä (englanti – suomi) yhteistyössä Metropolian ja TAMKin kanssa Additional-mallilla, jossa englanninkielisen opetuksen osuus pienenee vähitellen antaen tilaa suomen kielellä opiskeluun. Koulutuksen aikana suomen kieli vahvistuu, jotta valmistumisvaiheessa suomen kielen taso on sairaanhoitajan ammatin vaatimalla tasolla. Englannin kielen kielitaitotasovaatimus B2. 

Vaikuttavuus

Toiminnallisella kaksikielisellä sairaanhoitajakoulutus-mallilla koetaan olevan vaikuttavuutta uuden kaksikielisen toiminnallisen sairaanhoitajakoulutuksen jalkautumisella kansalliseen käyttöön. Koulutusmallin luominen tapahtuu yhteistyössä eri AMK:jen ja työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja-alaisella yhteistyöllä koetaan olevan vaikutusta niin AMK:jen omaan kehittymiseen, yhteistyökykyisyyteen kuin itse opetuksen kehitykseen.

Suurin vaikuttavuus nähdään monikulttuuristen sairaanhoitajien saamisella Suomen terveydenhuoltoon. Suomen väestö on monikulttuurista ja samoin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat. Sosiaali- ja terveydenhuollossa monikulttuurisella osaamisella on suuri vaikutus yhteiskunnallisesti. Toiminnallisella kaksikielisellä sairaanhoitajakoulutuksella on vaikuttavuutta lisäksi maahanmuuttajien työllistymiseen. Toiminnallista kaksikielistä sairaanhoitajakoulutus-mallia on mahdollista tulevaisuudessa integroida käyttöön muihinkin koulutusaloihin. 

Rahoittaja

Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö Talent Boost -rahoituksella. Hankkeen kesto on 1.1.2021-31.12.2024.