TOKASA-hankkeen kuulumisia syksyn 2022 ajalta

TOKASA-hankkeessa suunnittelutyö aloitettiin heti alkuvuonna 2021. Koko vuosi suunniteltiin koulutuksen toteutusta, valintakokeita ja opetuksia yhteistyössä, ja tammikuussa 2022 päästiin aloittamaan TOKASA-koulutus kahdelle ryhmälle, Metropoliassa ja TAMKissa. Alkutalvi ja kevät opiskeltiin ahkerasti, sekä sairaanhoitoon liittyviä kursseja, että suomen kieltä. Hiukan päästiin jo myös käytännön työharjoitteluihin kokeilemaan ja parantamaan uusia, opittuja taitoja.

Kesän jälkeen TOKASAn opettajatiimin oli mukava taas palata yhteisten suunnitteluiden pariin. TOKASA-hanketyöryhmä tapaa toisiaan säännöllisesti Teams-kokouksissa. Paikalla on usein hoitotyön opettajia ja suomi toisena kielenä opettajia, ja opetuksen suunnittelu ja kehittäminen toteutetaan mahdollisimman paljon yhteistyössä. Varsinkin suomen kielen integrointia substanssiopintoihin on tärkeää miettiä ja suunnitella yhdessä. Tapaamisissa jaetaan myös kuulumisia ja kokemuksia koulujen välillä.

TAMKissa ensimmäinen TOKASA pilottiryhmä on pienempi kuin Metropoliassa, 12 opiskelijaa, kun Metropoliassa syksyllä opinnoissa oli mukana 24 opiskelijaa. Moni opiskelija oli jo kesäksi löytänyt töitä hoiva-alalta, ja suomen kieltä oli myös rohkeasti koitettu käyttää arjessa. Alkusyksyllä jatkettiin keväällä aloitettua työtä lokakuun valintakokeiden järjestelyissä. Edellissyksystä poiketen valintakoe päätettiin järjestään etänä tehtävänä kokeena, Moodle-oppimisympäristössä. Tämä mahdollisti kansainvälisen haun ja osallistumisen valintakokeisiin, koska koetta ei tarvinnut päästä tekemään Suomeen, kuten edellisenä syksynä. Hakijoita tammikuussa aloittaviin TOKASA-ryhmiin olikin Metropoliassa huimat parisentuhatta ja TAMKissakin yli seitsemänsataa!

Molempien ammattikorkeakoulujen hanketoimijat ovat vieneet TOKASA-koulutuksista viestiä eri puolille, esim. työelämän edustajille ja kollegoille. TOKASA-hanke on saanut mukavasti tunnettavuutta erityisesti hoitotyön kollegoiden keskuudessa, ja uudenlaista koulutusmallia esitellään mielellään erilaisissa seminaareissa tai julkaisuissa.

Elokuussa osallistuimme Haaga-Helian järjestämään Pedaforumiin, mikä oli suunnattu korkeakoulujen edustajille. Kaksikielisen tutkintokoulutuksen suunnittelua, toteutusta ja tähänastisia kokemuksia oli esittelemässä projektipäälliköt.

Syyskuussa TOKASA-hankkeen alustavia tutkimustuloksia esitteli Hanna Repo Jamal HTTS 2022, XVII Kansallisessa hoitotieteen konferenssissa Oulussa, jossa teemana oli ”Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön”.  TOKASA-hankkeeseen liittyvä tutkimusosio on lähtenyt hyvin käyntiin. Keväällä ja syksyllä on tehty ensimmäisiä opiskelijoiden, opettajien ja käytännön harjoittelun ohjaajien haastatteluita. Tutkimustuloksia julkaistaan tarkemmin vuoden 2023 aikana. Samalla matkalla aloitettiin yhteistyö Kulttuuriosaaja-hankkeen kanssa, jossa toimijoina ovat Oulun yliopisto, Oulun AMK ja Lapin AMK.

Syyskuussa Metropolian projektipäällikkö Päivi Rimpioja pääsi kertomaan TOKASAsta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen No harm expert -verkostolle syyskuussa, aiheena Terveysalan kansainvälisen henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja sen mahdolliset haasteet. Verkosto oli kiinnostunut uudesta koulutusmallista, jossa kieli on integroitu opintoihin, ja erityisesti keskusteltiin potilasturvallisuuden tuomista mahdollisista haasteista.

Englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opettajien Nedunet-verkostossa TOKASA on jo tullut tutuksi kollegoiden kesken, ja on päästy jakamaan ja vertailemaan kokemuksia muiden englanninkielistä sairaanhoitajakoulutusta järjestävien kollegoiden kanssa. Varsinkin suomen kielen opintojen suurempi määrä opetussuunnitelmassa, ja suomen kielen integrointi substanssiopintoihin koetaan nykyisin kaikissa kouluissa tärkeäksi, ja toimintaa on kehitetty ja lisätty myös muualla. TOKASAn selkeää uutta koulutusmallia odotetaan innolla toteutettavaksi myös muualla.

Turun ammattikorkeakoulusta tehtiin vierailu Metropoliaan joulukuussa, ja vieraat saivat kuulla lisää TOKASAsta. TAMKissa TOKASAsta päästiin kertomaan kv-opettajavieraille, jotka olivat projektitapaamisessa Tampereella. TOKASA-hanke on saanut myös näkyvyyttä eri verkkojulkaisuissa ja lehdissä.

Syksyn koulutus, mikä suunnattiin työelämäedustajille eli mm. harjoitteluiden ohjaajille, järjestettiin etätoteutuksella 15.11. Koulutuksen teemoina oli kielitietoisuus, kulttuurisensitiivisyys ja harjoitteluissa käytettävä kielisopimus.  Osallistujia oli eri yhteistyökaupungeista aina Pirkanmaalta Parkanosta Uudellemaalle Pasilaan. Webinaarissa oli kuulolla harjoitteluiden ohjaajia, hoitotyön johtajia ja TE-keskuksen asiantuntijoita. Koulutuksen materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeessa tehtävä tutkimus ja alustavat tutkimustulokset olivat marraskuisen webinaarin aiheena. Päivi Vartiainen TAMKista ja Hanna Repo Jamal Metropoliasta kävivät läpi alustavia opiskelija- ja opettajahaastatteluista saatuja tutkimustuloksia. Webinaarissa käytettiin aktiivisesti puheenvuoroja ja käytiin vilkasta keskustelua, mihin osallistuivat sekä työelämän että koulujen edustajat. Tutkimuksen tekeminen hankkeessa sai paljon positiivista palautetta ja kiitosta.

Vuonna 2023 tarkoituksena on suunnitella eriteemaisia koulutusiltapäiviä, ja laajentaa osallistumiskutsua myös muille työelämäkumppaneille, esim. eri AMKeissa työskentelevien kollegojen välityksellä. Webinaareilla tavoittaa helposti osallistujat, mutta tavoitteena olisi päästä järjestämään myös lähitapaamisia. Erikielisiä opiskelijoita, joilla on suomi toisena kielenä, on harjoitteluissa ympäri Suomea, joten ohjaajakoulutukset ovat varmasti hyödyllisiä tulevaisuudessakin. TOKASAn nettisivuilta tulee myös jatkossa löytymään itseopiskeltavaa koulutusmateriaalia, ja videotallenteita ohjaajakoulutuksista ja webinaareista.

Hyvää uutta vuotta 2023!

TOKASA-hankkeen projektipäälliköt
Sanna Laiho, TAMK  ja Päivi Rimpioja, Metropolia